[1]
V. Đức Nguyễn, T. N. T. Trần, Đình S. Nhữ, và Đức T. Nguyễn, “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TỔN THƯƠNG TỦY SỐNG BÁN CẤP VÀ THẦN KINH NGOẠI VI DO LẠM DỤNG KHÍ CƯỜI”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 168-176, tháng 3 2024.