[1]
T. H. G. Trần và N. N. H. Trần, “THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN KHU 7”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 162–173, tháng 2 2024.