[1]
Đăng M. Lê, “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA TỶ LỆ LACTATE/ALBUMIN THỜI ĐIỂM VÀO VIỆN Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 441-448, tháng 2 2024.