[1]
T. T. T. Hoàng, H. O. Dương, S. H. Hồ, và T. S. Trịnh, “SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 88-96, tháng 2 2024.