[1]
T. K. Nguyễn, T. B. H. CAO, và T. T. N. Vũ, “ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI INTERLEUKIN-6 VÀ INTERLEUKIN-10 SAU GÂY MÊ KHÔNG OPIOID TRONG PHẪU THUẬT CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 380-387, tháng 2 2024.