[1]
V. M. Bùi, C. T. Nguyễn, Đắc T. Trần, và Q. T. Bùi, “ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ GHÉP THẬN Ở NGƯỜI NHẬN THẬN CÓ BỆNH LÝ ĐI KÈM TRƯỚC GHÉP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 413-420, tháng 2 2024.