[1]
K. Vibounmy, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 103 LÀO”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 449-456, tháng 2 2024.