[1]
T. T. Nguyễn, T. H. Nguyễn, V. B. Nguyễn, X. H. Tăng, và X. K. Nguyễn, “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ NLR, PLR VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH MÁU Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 341-351, tháng 2 2024.