[1]
Q. H. Dương, V. C. Nguyễn, và Đ. T. Đào, “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MAP(ASH) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN CHẢY MÁU TIÊU HÓA CẤP DO VỠ GIÃN TĨNH MẠCH THỰC QUẢN”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 256–265, tháng 2 2024.