[1]
N. T. Nguyễn, V. S. Đào, và V. Q. Nguyễn, “BÁO CÁO LÂM SÀNG: GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI Ở BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG WOLFF-PARKINSON-WHITE”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 204–212, tháng 3 2024.