[1]
T. H. N. Trần, T. T. Giáp, và A. T. Đinh, “DI CĂN MANH TRÀNG TỪ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT: MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 145–154, tháng 6 2024.