[1]
Đông Á Huỳnh, T. A. Trịnh, . N. G. H. Phạm, . T. N. . Trần, T. T. Lê, và H. C. Nguyễn, “PHÂN LẬP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHÁNG METHICILLIN CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN PHÂN LẬP TỪ TỈNH GIA LAI, VIỆT NAM”, jmpm, vol 49, số p.h 3, tr 76-86, tháng 3 2024.