[1]
S. N. Võ và V. Bùi Thế, “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO”, jmpm, vol 49, số p.h 5, tr 25–35, tháng 6 2024.