[1]
V. T. Nguyễn, T. S. Lê, và A. T. Nguyễn, “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THỰC QUẢN CÓ ỨNG DỤNG INDOCYANINE GREEN TRONG ĐÁNH GIÁ TƯỚI MÁU ỐNG DẠ DÀY: KINH NGHIỆM 38 TRƯỜNG HỢP”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 128-142, tháng 1 2024.