[1]
H. P. Cao, “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 83-94, tháng 1 2024.