[1]
T. N. Đào, Đình C. Lê, V. H. Cao, và T. H. Đỗ, “TỔN THƯƠNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG DO SÁN LÁ PHỔI: BÁO CÁO CA BỆNH HIẾM GẶP Ở TRẺ EM TẠI VIỆT NAM”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 95-103, tháng 1 2024.