[1]
Q. Đạt Nguyễn, V. G. Bùi, và N. T. Tống, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN LY THẦN KINH TẠNG TRONG ĐAU BỤNG TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 57-66, tháng 1 2024.