[1]
M. Đ. Vũ, T. T. Mai, và V. T. Trương, “BÁO CÁO CA BỆNH: CHUYỂN NGÓN CHÂN LÀM NGÓN TAY”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 104–118, tháng 1 2024.