[1]
H. T. Phạm, X. C. Hoàng, T. B. T. . Võ, T. S. Trịnh, và N. B. Đỗ, “TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM”, jmpm, vol 49, số p.h 1, tr 26-35, tháng 1 2024.