[1]
T. N. Nguyễn, “CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 45-50, tháng 10 2023.