[1]
M. T. Nguyễn, V. H. Nguyễn, H. K. Võ, và T. T. Nguyễn, “BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 5–15, tháng 10 2023.