[1]
T. H. H. Nguyễn, B. T. Nguyễn, D. C. Trần, N. S. Nguyễn, Q. A. Phạm, và T. T. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 26-36, tháng 10 2023.