[1]
Q. H. Nguyễn, N. S. Đỗ, và T. K. Nguyễn, “GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA NỒNG ĐỘ GFAP HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 110-119, tháng 10 2023.