[1]
C. T. Hồ, B. Inkhamphanh, và H. T. Nguyễn, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VIÊM TỤY CẤP Ở BỆNH NHÂN TĂNG TRIGLYCERIDE ”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 72-81, tháng 10 2023.