[1]
N. T. Phạm, Đức T. Đỗ, H. D. Cao, T. V. T. Lê, T. P. L. Trần, và V. K. Kiều, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 91-98, tháng 10 2023.