[1]
V. K. Kiều, V. Đức Nguyễn, và P. Đức Đặng, “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GHI NHỚ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC CHÍNH ”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 82-90, tháng 10 2023.