[1]
M. A. Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 99-109, tháng 10 2023.