[1]
T. T. H. Nguyễn và c.s., “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI)”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 62–71, tháng 10 2023.