[1]
Đức T. Đỗ, M. Q. Vũ, và N. T. Phạm, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”, jmpm, vol 48, số p.h 8, tr 37-44, tháng 10 2023.