[1]
V. C. Trần, L. . Lưu Văn, và P. Cao Hong, “TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THẦN KINH TRONG BỆNH GIẢM ÁP CẤP TÍNH THỂ THẦN KINH”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 78-86, tháng 8 2023.