[1]
T. P. Nguyễn, V. Đông Phạm, và V. H. Võ, “HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG VÀ SAU PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP Ở NGƯỜI HIẾN SỐNG”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 87-97, tháng 8 2023.