[1]
Q. Đ. Lê, M. D. Vũ, B. N. Nguyễn, và V. A. LÊ, “BÁO CÁO ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG MỘT BỆNH NHÂN SAI KHỚP KHUỶU TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 SỐ 4 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 98–104, tháng 8 2023.