[1]
T. H. Ngô, T. L. Đặng, T. H. H. Nguyễn, và V. M. Cấn, “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LI GIẢI CÁC DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ CD19+ CỦA CÁC TẾ BÀO CAR-T”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tháng 8 2023.