[1]
B. Đại Trần, “ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 5-15, tháng 8 2023.