[1]
T. Đắc Đỗ, “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 40-48, tháng 8 2023.