[1]
K. Vibounmy, T. K. Nguyễn, T. Đông Hà, và V. T. Lê, “NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ ĐÁY CỦA TACROLIMUS THÁNG THỨ 12 Ở NGƯỜI BỆNH GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 70-77, tháng 8 2023.