[1]
Vũ . N. Định, Nguyễn T. H., và Trần D. H., “THÔNG BÁO LÂM SÀNG: ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ LẤY RUỘT HIẾN ĐỂ GHÉP QUA HAI TRƯỜNG HỢP”, jmpm, vol 48, số p.h 6, tr 105-113, tháng 8 2023.