[1]
Q. T. Phạm, C. T. Lưu, T. X. Nguyễn, và T. K. Đào, “NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, jmpm, vol 49, số p.h 2, tr 266-273, tháng 2 2024.