Nguyễn, T. Điệp, Phạm, T. P. và Nguyễn, D. H. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 180-189. doi: 10.56535/jmpm.v49.800.