Vũ, N. Định, Phùng, A. T. và Thái, N. B. (2024) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ GIẢI PHẪU XƯƠNG BẢ VAI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 103-111. doi: 10.56535/jmpm.v49.792.