Phan, H. G., Trương, H. Đức, Nguyễn, H. H. ., Nguyễn, T. H., Trần, T. T. H., Nguyễn, M. T., Đỗ, Đào V. và Vũ, Đăng L. (2024) “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT SỬ DỤNG KEO SINH HỌC ĐƠN THUẦN”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 136-143. doi: 10.56535/jmpm.v49.790.