Nguyễn , Đ. H. và c.s. (2024) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BÓ VỎ - TIỂU NÃO TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ SỨC CĂNG KHUẾCH TÁN Ở NGƯỜI BỆNH ALZHEIMER VIỆT NAM”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49, tr 35–43. doi: 10.56535/jmpm.v49.783.