Cao, V. H. và c.s. (2024) “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 137–144. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.749.