Trương, Q. K. và c.s. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 77–86. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.746.