Nguyễn, T. N. M., Nguyễn, N. L. và Trần, Đ. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 192–201. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.737.