Hoàng, A. T. và c.s. (2024) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 172–181. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.716.