Đỗ , Q. C. và Bùi, K. C. (2024) “KIỂM SOÁT TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TĂNG SINH THÔNG QUA ỨC CHẾ PROTEIN THAM GIA SỬA CHỮA TỔN THƯƠNG DNA”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 70-79. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.689.