Đào, T. H., Nguyễn, Đ. K. và Phùng, V. H. (2024) “TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972)”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 103–112. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.687.