Đặng, Q. H. và c.s. (2024) “THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH Ở HỌC VIÊN PHI CÔNG QUÂN SỰ KHI LUYỆN TẬP TRÊN MÁY MÔ PHỎNG QUÁ TẢI BAY STATOERGOMETR”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 152–161. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.686.