Hà, M. H., Lê, Đ. T. và Lê, V. Q. (2024) “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN: ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO THỨ PHÁT DO CHẤN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 108–115. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.678.